Kinderopvang Esther  is een professionele kleinschalige organisatie die zorg draagt voor peutergroep en buitenschoolse opvang (BSO) in Wijnjewoude. Daarnaast is er gastouderopvang op de boerderij. Er wordt samengewerkt met meerdere andere kleine organisaties in de kinderopvang. De samenwerking verloopt via Casa@4 welke tevens het gastouderbureau is. Casa@4 staat voor Ondernemen in Welzijn deze geeft een toegevoegde waarde op het gebied van management ondersteuning, het pedagogische beleid en trainingen voor de pedagogisch medewerkers en de ondernemer.

De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig trainingen op gebied van onze pedagogische visie, natuurbeleving, communicatie, EHBO, BHV, Kindermishandeling.

De GGD komt met regelmaat langs voor een inspectiebezoek. Tijdens een bezoek van de GGD staan wij open voor feedback. Op deze manier kunnen wij de veiligheid en gezondheid van de kinderen binnen onze kinderopvang blijven verbeteren.

Het pedagogisch beleid  is toegespitst op de pedagogische visie van Casa@4.

Bewust professioneel contact maken is de rode draad binnen de gehele onderneming. Zowel op de pedagogische werkvloer als in de gehele organisatorische bedrijfsvoering.

De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Bewust contact maken met de ander
  • Bewust (kinderen) zien en gezien worden
  • Bewust horen en gehoord worden
  • Bewust volgen en gevolgd worden
  • Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
  • Bewust begrenzen en begrensd worden
  • Bewust respecteren en gerespecteerd worden
  • Bewust accepteren en geaccepteerd worden
  • Bewust erkennen en erkend worden
  • Bewust veiligheid en geborgenheid bieden, zich er veilig en geborgen voelen

Deze pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen en met de natuur.

Respect

De pedagogische medewerkers hebben respect voor verschillen tussen mensen (diversiteit) en laten dat in hun gedrag zien. Iedereen mag zichzelf zijn en heeft kwaliteiten. Kinderen wordt geleerd positief om te gaan met verschillen die betrekking hebben op leeftijd, sekse, handicaps of sociaal-culturele achtergrond.

Veiligheid

Jonge kinderen hebben stabiliteit nodig om zich veilig te voelen. Door elk kind te accepteren (er mogen zijn) en een duidelijke structuur aan te bieden wordt het gevoel van veiligheid bevorderd. Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling op persoonlijk en sociaal gebied. Er is bewust gekozen voor structuur in aanwezigheid van de pedagogisch medewerker volgens een vast rooster.

Natuurbeleving

Bij Kinderopvang Esther is buitenspelen en natuurbeleving erg belangrijk. Door evenwicht aan te brengen in het naar buiten gaan, buiten te spelen raken kinderen en pedagogische medewerkers geïnspireerd. Buiten is er meer ruimte en dat doet goed aan de groepsdynamiek.

Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen of om heerlijk te kijken naar andere kinderen. Daarnaast is buiten spelen erg gezond en stimuleert het veel ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling en sociale ontwikkeling.